CHAUPAI SAHIB LYRICS

Chaupai-Sahib-Satinder-Sartaaj
Single Tracks

CHAUPAI SAHIB LYRICS

Posted OnJuly 23, 2019 0

CHAUPAI SAHIB (CREDITS)

Music Composer :Kultar Bajrawar
Produced by: Firdaus Productions


Patshai Dasvi Kabio Bach Bainti Chaupai (p. 1721 Dasam Granth)
hamri kro hath dai rchcha.
pooran hoeh chit ki eichcha.
tav charnan mun rehai hmara.
apna jan kro pritipara. (1)
hamrai dust sabhai tum ghao aapu hath dai moeh bachavo
; sukhi basaimoro privara saivak sikh sbhai kartara. (2)
mo rchcha nij kr dai kriye.
sabh bairn ko aij sunghriye.
pooran hoeh hmari aasa.
tor bhjan ki rehai piaasa. (3)
tumeh chadi koei avr na dhiyaoun jo bar chon so tum tai paoon.
saivk sikh hmarai tariaeh chuni chuni strhmarai mariaeh. (4)
aap hath dai mujhai obriyai mrn kal ka tras nivriaye.
hoojo sda hamaraipchcha sri asidhuj joo kriyo rchcha. (5)
rakh laiho mohe rakhanharai sahib sant shaeh piyarai deen bundhu dustan kai hunta tum ho puri chtur dus kunta. (6)
kal paeh brhma bup dhra.
kal paeh siv joo avtra.
kal paeh kr bisnu prkasa skl kal ka kia tmasa. (7)
jvan kal jogi siv kio baid raj brahma joo thio jvn kal sabh lok svara nmskar hai taeh hmara. (8)
jvn kal sabh jagat bnaio dev daint jchchan oopjaio adi aunti aikai avtara soei guru smjhiayho hmara (9)
nmskar tis hi ko hamari skal prja jin aap svari sivkn ko siv gun sukh dio sttrun ko pul mo bdh kio. (10)
ghat ghat kai antar ki jant bhlai burai ki pir pachant chiti tai
kunchrasthoola sabh par kirpa diristi kar phoola. (11)
suntun dukh paai tai dukhi sukh paai sadhun kai sukhi aik aik ki pir
pchanain ghat ghat kai put put ki janai. (12)
jub oodkrkh kra kartara prja dhrt tab dai apara jub aakrkh kart ho kabhoon tum mai milat dai dhr sbhhoon (13)
jaitai bdan sirsti sbh dharai aap aapni boojh oocharai tum sabh hi tai
reht niralm jant baid bhaid ar aalm (14)
nirankar niribkar nirmunbh adi anil anadi asunbh ta ka moorh oochrut bhida
ja ko bhiv na pavat baida. (15)
ta ko kar pahn anumant maha moorh kcho bhaid na jant mahadaiv ko keht sda
siv nirankar ka chint neh bhiv. (16)
aap aapni budhi hai jaiti barnt bhinun bhinun taiti tumra lkha na jaeh 
psara keh bidhi prthm sunsara. (17)
aikai roop anoop sroopa runk bhyo rav kehi bhoopa audj jairj saitj kini 
ootbhuj khani bhor rchi deeni (18)
kahoon phool raja hvai baitha kahoon simit bhio sunkr aikaitha sgri sirsti
dikhaeh achunbhv adi jugadi sroop suyunbhv. (19)
ab rchcha mairi tum kro sikh oobari asikh soghro dust jitai oothvat 
ootpata skal mlaich kro run ghata. (20)
jai asidhuj tav sarni parai tin kai dusht dukhit hvai mrai purkh jvan pug
parai tiharai tin kai tum sunkt sabh tarai. (21)
jo kal ko eik bar dhiaai hai ta kai kal nikti neh aai hai rchcha hoeh taeh sabh kala dust arist train tatkala. (22)
kirpa diristi tun jaeh nihriho ta kai tap tnak mo herho.
ridhdhi sidhdhi ghar mo sabh hoei dust chah chvai skai na koei. (23)
aik bar jin tumai sunbhara kal phas tai taeh oobara jin nar nam tiharo
kaha darid dust dokh tai raha. (24)
kharag kait mai sarni tehari aap hath dai laio oobari sarb thor mo hohu 
sahaei dust dokh tai laiho bchaei. (25) 
Kripaa kari ham par jagmaataa|| Granth karaa pooran subh raataa|| Kilbikh
sakal deh ko hartaa|| Dusht dokhiyan ko chhai kartaa ||26||
Sri asidhuj jab bhae dayaalaa|| Pooran karaa granth tatkaalaa|| Man 
baanchhat phal paavai soee|| Dookh na tisai biaapat koee||27||

Arhil
Sunai gung jo yaahe su rasnaa paavaee|| Sunai moorh chit laae chaturtaa aavaee|| Dookh dard bhau nikath na tin nar ke rahai|| Ho jo yaaki ek baar chaupai ko kahai||28||
Chaoupai
Sanbhat satrah sahas bhanijai|| Aradh sahas phun teen kahijai|| Bhaadrav sudi ashtami ravi vaaraa|| Teer satuddrav granth sudhaaraa||29||
(p. 599 Dasam Granth)
Swaiyaa
Paahe gahe jab te tumre tab te kou aankh tare nahi aanyo|| Raam Raheem 
Puraan Kuraan aneyk kahai mat eyk na maanyo||
Sinmrit Shaastra Bed sabhai bahu bhed kahai ham ek naa jaanyo|| Sri asipaan kripaa tumri kar mai na kahyo sabh tohe bakhaanyo||863||
Dohraa
Sagal duaar kau chhaad kai gahyo tuhaaro duaar|| Bahe gahe ki laaj as Gobind daas tuhaar||864||

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *